U bent hier

Moties van het Federaal Comité van 10 februari over de stand van zaken van het antisociaal regeringsbeleid

 

Bijlage 1

Actualiteitsmotie van het Federaal Comité van 10 februari over de stand van zaken van het antisociaal regeringsbeleid

Het Federaal Comité kan alleen maar vaststellen dat de regering vasthoudt aan haar antisociaal beleid.

Zij weigert vooralsnog terug te komen op de uitvoering van de door het ABVV aangeklaagde onaanvaardbare maatregelen:

  • de verplichte actieve beschikbaarheid van alle werknemers met brugpensioen (SWT) (zowel de nieuwe gevallen als de werknemers van – 60), terwijl dit dossier intrinsiek gekoppeld is aan het compromis van 18/12/2014 ;
  • andere maatregelen die de mensen zonder werk hard en rechtstreeks treffen:

o de afschaffing begin 2015 van de anciënniteitstoeslag;
o de uitsluiting die begunstigden van een inschakelingsuitkering treft, jongeren ouder dan 24, evenals de verstrenging van de toegangsvoorwaarden voor de jongeren van minder dan 21 jaar;
o de drastische verlaging van de aanvullende vergoeding voor deeltijdse werknemers (IGU) ;
o de verlaging van de uitkeringen bij economische werkloosheid.

Voorts betwist het ABVV de eenzijdige beslissing om de enveloppe van 127 miljoen te gebruiken voor de optrekking van de fiscale werkbonus. Dit is een positieve maatregel want zij verhoogt de koopkracht van werknemers met een laag loon, MAAR de gebruikte middelen waren in principe bestemd om de gevolgen van een indexsprong op de koopkracht van de uitkeringstrekkers voor een deel te compenseren.

Het ABVV stelt ook vast dat de felle aanvallen tegen de openbare diensten voortgaan, meer in het bijzonder wat betreft de pensioen- en de eindeloopbaanregelingen evenals de uitvoering van de besparingsmaatregelen die de werkgelegenheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de openbare diensten in het gedrang brengen.

Het ABVV in zijn geheel wenst daarom zijn volle solidariteit met de werknemers uit de openbare sector te betuigen.

Tot slot wil de regering nog steeds de pensioenleeftijd op 67 jaar brengen en het wettelijk pensioenstelsel hervormen  om alle pensioenen, zowel in de privé- als in de openbare sector, te verlagen, hoewel de pensioenen in België onder het Europese gemiddelde liggen en veel te veel gepensioneerden in de armoede terechtkomen.

Ook de verklaringen van de regering in verband met de fiscaliteit doen ons het ergste vrezen voor een echte belastinghervorming die de inkomens uit kapitaal sterker doet bijdragen om aldus eindelijk een rechtvaardige fiscaliteit tot stand te brengen.

Ook is er geen spoor van een echt relancebeleid via investeringen dat duurzame, kwaliteitsvolle banen schept !

Volgens het ABVV moet de regering haar beleid aanpassen en luisteren naar de echte noden van de werknemers uit de privé- en de openbare sector en van de uitkeringstrekkers.
 
Bijlage 2

Motie  van het Federaal Comité van 10 februari 2015 m.b.t. de interprofessionele onderhandelingen

Het protocolakkoord van de sociale gesprekspartners in de Groep van 10, dat op 30 januari aan de regering werd voorgelegd, slaat op 4 dossiers.
Het ABVV heeft dit protocol niet goedgekeurd. Maar dankzij het succes van ons actieplan dat we in november en december vorig jaar in gemeenschappelijk front gevoerd hebben en dankzij de mobilisatie van alle militanten en alle geledingen van het ABVV bevatten drie van deze dossiers positieve maatregelen die het Federaal Comité kan onderschrijven.
1. De verdeling van de enveloppe welvaartvastheid voor wat betreft:

  • de volledige bestemming van de enveloppe;
  • de optrekking met 2% van alle minima (pensioenen, ziekte, werkloosheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen) en de verhoging van de plafonds met 1,25%;
  • Daarnaast komen ook nog een hele reeks verbeteringen zoals bijvoorbeeld het optrekken van het vakantiegeld tot 15,5% en een bijkomende premie van 160 euro per jaar voor invaliden die sinds meer dan 2 jaar arbeidsongeschiktheid zijn.

2.De kader-cao’s

De in het kader van het compromis van 18/12/2014 vastgelegde kader-cao’s voor de periode 2015-2016 m.b.t. de volgende materies:

  • het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT-brugpensioenen);
  • de landingsbanen (tijdskrediet).

3. De verlenging van de bestaande tweejaarlijkse cao’s die betrekking hebben op thema’s die traditiegetrouw het voorwerp uitmaken van een tweejaarlijkse verlenging.

Die cao’s, die betrekking hebben op de inspanningen ten voordele van de risicogroepen op de arbeidsmarkt, het medisch SWT en innovatie, worden op die manier verlengd.
Over het vierde dossier, nl. dat over de loonevolutie, kon het ABVV zich niet akkoord verklaren.
Deze loonevolutie werkt de indexsprong die door de regering opgelegd wordt, niet weg. Daardoor zullen alle werknemers van 2% van hun inkomen beroofd worden. Als dit akkoord effectief toegepast zou worden, zouden de werknemers uit de privé- en uit de openbare sector evenals diegenen die van een sociale uitkering moeten leven, hun koopkracht zien verminderen.

Als compensatie hebben de werkgevers – enkel vanaf 2016 – loonevoluties voorgesteld in de vorm van een gesloten enveloppe van maximum 0,375% op de brutolonen van de werknemers en een enveloppe van 0,3% netto.

De berekening klopt niet. De loonsverhoging – die ook nog in de sectoren en bedrijven bedongen moet worden – is ruim onvoldoende om het verlies door de indexsprong te compenseren.

Ook gepensioneerden, zieken en werkzoekenden zouden 2% verliezen. Op een uitkering van 1.000 euro per maand betekent dit een verlies van 20 euro/maand of 240 euro/jaar.

Iedereen verliest dus.

Ondanks deze weigering blijft het ABVV deelnemen aan de werkzaamheden van de NAR ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten die noodzakelijk zijn voor de concrete tenuitvoerlegging van de maatregelen die wij wel onderschrijven.
 
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer